คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 รหัส ค31202 ม.4

คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ม.4 

บทที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์

บทที่ 2 เรขาคณิตวิเคราะห์