homeคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 รหัส ค31202 ม.4
person
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 รหัส ค31202 ม.4

ผู้สอน
นางสาว ปิยะวรรณ มาศิริ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 รหัส ค31202 ม.4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9007

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ม.4 

บทที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์

บทที่ 2 เรขาคณิตวิเคราะห์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)