ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนที่เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม