927-424 SP (Plastic Technology)

คำอธิบายชั้นเรียน

อาจารย์ผู้สอนประกอบด้วย อาจารย์วรรณรัตน์ พันธุ์วิริยรัตน์ และอาจารย์จุฑารัตน์ อินทปัน 

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลาสติก และการนำพลาสติกมาใช้งาน การเตรียมพลาสติกเพื่อนำเข้ากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ สารเติมแต่งและสารเสริม การทดสอบสมบัติเชิงกลของพลาสติก กระบวนการแปรรูปพลาสติก การอัดรีดขึ้นรูป งานฉีดพลาสติก กระบวนการเป่าขึ้นรูปกระบวนการเป่าฟิล์ม การขึ้นรูปแผ่นพลาสติกโดยเทคนิคเทอร์โมฟอร์ม กระบวนการแปรรูปด้วยเทคนิคอื่นๆ