เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

926-302 SMEs Management

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ลักษณะและประเภทของธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางการนำหลักและทฤษฎีการจัดการปรับใช้กับธุรกิจนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางกรณีศึกษาความสำเร็จและความล้มเหลวของการจัดการธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจระดับประเทศและระดับโลก

Characteristics and types of small and medium businesses; principles and theories applied to business management; government policies to promote small and medium businesses; case study of successful and failure small and medium business; problem of and solution for small and medium businesses; national and international economic impact to small and medium-sized businesses.