home937-153 Introduction To Computer Network Technology
person
937-153 Introduction To Computer Network Technology

ผู้สอน
นาย วิศิษฎ์ ลิ้มพัฒนสิริ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
937-153 Introduction To Computer Network Technology

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9015

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ทฤษฎีพื้นฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมของเครือข่ายสื่อสารทางกายภาพ ระดับชั้นของข้อมูลในเครือข่ายสื่อสาร มาตรฐานระบบเปิด พื้นฐานอินเทอร์เน็ตและทีซีพี/ไอพี การเลือกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับองค์การ ความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)