937-153 Introduction To Computer Network Technology

คำอธิบายชั้นเรียน

ทฤษฎีพื้นฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมของเครือข่ายสื่อสารทางกายภาพ ระดับชั้นของข้อมูลในเครือข่ายสื่อสาร มาตรฐานระบบเปิด พื้นฐานอินเทอร์เน็ตและทีซีพี/ไอพี การเลือกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับองค์การ ความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย