home937-153 Introduction To Computer Network Technology
personperson_add
937-153 Introduction To Computer Network Technology

ผู้สอน
นาย วิศิษฎ์ ลิ้มพัฒนสิริ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
937-153 Introduction To Computer Network Technology

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9015

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ทฤษฎีพื้นฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมของเครือข่ายสื่อสารทางกายภาพ ระดับชั้นของข้อมูลในเครือข่ายสื่อสาร มาตรฐานระบบเปิด พื้นฐานอินเทอร์เน็ตและทีซีพี/ไอพี การเลือกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับองค์การ ความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)