ผู้สอน
ชมพูนุท ด้วงจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

926-441 Quality Management Section 01 & 926-444 Quality Management and Productivity Improvement Section 02


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9017

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

หลักการจัดการคุณภาพ การวางแผน การปรับปรุง และการควบคุมคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพมาตรฐานต่างๆ ระบบบริหารคุณภาพขององค์กร แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ การวัดผลิตภาพ เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ เพื่อควบคุมคุณภาพและผลิตภาพ

Principle of quality management; quality planning, improvement and control; quality assurance and quality standards; total quality management; quality management information system; productivity and its measurement; tools and techniques for quality control and productivity.