เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

926-342 Operation Management

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

แนวความคิดหลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหหารจัดการในระบบผลิตกลยุทธ์ด้านปฏิบัติการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ระบบการผลิตและการดำเนินงาน การวางแผนและการควบคุม การผลิต การจัดการโครงการ การควบคุมคุณภาพ การบริหารคลังสินค้า และสินค้าคงคลัง และการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานเบื้องต้น

Concepts and principles of analysis and decision making in production management; strategic operation; product and service designs; production and operation systems; production planning and control; project management; quality control; warehouse and inventory management; introductory logistics and supply chain management