เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

926-393 Warehousing&Distribution Management

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

บทบาทและความสำคัญของคลังสินค้าและการกระจายสินค้า หลักและวิธีการจัดการคลังสินค้า และการกระจายสินค้า การเลือก ทำเลที่ตั้ง การวางผังคลังสินค้า ระบบขนถ่ายวัสดุ การวางแผนการเก็บและการเบิกจ่ายวัสดุ การสร้างแบบจำลองในการออกแบบและวิเคราะห์คลังสินค้าและเครือข่ายการกระจายสินค้า ระบบสารสนเทศในการจัดการคลังสินค้า ปัญหาต่างๆในการจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า