926-393 Warehousing&Distribution Management

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

บทบาทและความสำคัญของคลังสินค้าและการกระจายสินค้า หลักและวิธีการจัดการคลังสินค้า และการกระจายสินค้า การเลือก ทำเลที่ตั้ง การวางผังคลังสินค้า ระบบขนถ่ายวัสดุ การวางแผนการเก็บและการเบิกจ่ายวัสดุ การสร้างแบบจำลองในการออกแบบและวิเคราะห์คลังสินค้าและเครือข่ายการกระจายสินค้า ระบบสารสนเทศในการจัดการคลังสินค้า ปัญหาต่างๆในการจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า