home926-393 Warehousing&Distribution Management
person
926-393 Warehousing&Distribution Management

ผู้สอน
ชมพูนุท ด้วงจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
926-393 Warehousing&Distribution Management

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9020

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

บทบาทและความสำคัญของคลังสินค้าและการกระจายสินค้า หลักและวิธีการจัดการคลังสินค้า และการกระจายสินค้า การเลือก ทำเลที่ตั้ง การวางผังคลังสินค้า ระบบขนถ่ายวัสดุ การวางแผนการเก็บและการเบิกจ่ายวัสดุ การสร้างแบบจำลองในการออกแบบและวิเคราะห์คลังสินค้าและเครือข่ายการกระจายสินค้า ระบบสารสนเทศในการจัดการคลังสินค้า ปัญหาต่างๆในการจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)