กิจกรรมสาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการการประชุมและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม