วิชาพลศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการปฏิบัติ