มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนจารย์วิทยาคาร