การงานอาชีพและเทคโนโลยี3

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2