บธ0110 การเขียนโปนแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนผังงาน ภาษาสำหรับการเขียนโปรแกรม ประเภทข้อมูลแบบต่างๆ ค่าคงที่ ตัวแปรนิพจน์