อังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

สามารถอ่านและแปลคำศัพท์ได้