ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา  (Course  Description)

  เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาท ขอบเขตและความสำคัญของการจัดการที่มีต่อการบริหารองค์กร ตลอดจนวิวัฒนาการทางด้านจัดการและแนวคิดต่างๆที่นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์การได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้การบริหารจัดการต้องคำนึงถึงจริยธรรมทางการจัดการและหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป้าหมายระยะยาวของความอยู่รอดและเติบโตขององค์กรที่ยั่งยืน