homeโครงการโตไปไม่ Cop(y) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
person
โครงการโตไปไม่ Cop(y) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้สอน
นาย วิษณุ สุดสังเกตุ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โครงการโตไปไม่ Cop(y) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9082

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

โครงการโตไปไม่ Cop(y)   เป็นโครงการพัฒนาศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโตไปไม่โกง เป็นเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ (Modern Management and Leadership) ดำเนินงานโดยนักศึกษา Sec B-14  ภาคการศีกษาที่ 1/2556

โครงการโตไปไม่ Cop(y)  ได้รับสนับสนุนโดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาทิ สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป  ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา  ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  หอสมุด และสำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ (งานประชาสัมพันธ์)

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างเสริมความรู้ เกี่ยวกับ การโจรกรรมทางวิชาการ หรือ Plagiarism ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์ 5 มุ่ง ของมหาวิทยาลัย

         มุ่งมั่น       เป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้
         มุ่งสู่         ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย
         มุ่งธำรง    ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี
         มุ่งสร้าง    ชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาคม
         มุ่งก้าว     ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีปณิธานที่จะอบรมสั่งสอน นักศึกษาให้มีฐานความรู้ทางวิชาการที่ลึกซึ้งและกว้างขวาง มีระบบการคิดที่มีเหตุผล มีทักษะทางภาษาไทย และมีความสันทัดในภาษาต่างประเทศอีกอย่างน้อย 1 ภาษา มีความถนัดเชิงเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสาร สนเทศ ได้รับการปลูกฝังให้ยึดมั่นในจริยธรรม และคุณธรรม มีจิตสำนึกที่จะประพฤติปฎิบัติ ในสิ่งที่ดี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีวินัย รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ สนใจ และมีใจเปิดกว้างที่จะรับวิทยาการใหม่ๆ มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างระบบการศึกษา และระบบประกันคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบูรณาการกิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้ ทักษะทางสังคม วัฒนธรรม ศีลธรรมจรรยา และการศึกษาทางวิชการเข้าด้วยกัน

โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างรับรู้และความตระหนัก เกี่ยวกับ การโจรกรรมทางวิชาการ หรือ Plagiarism ผ่านสื่อภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนสังคมออนไลน์ และเปิดห้องฝึกอบรมออนไลน์โครงการโตไปไม่ Cop(y) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แบบ How-to เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอและสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)