เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

926-384 โรงแรมและภัตตาคาร(Hotel and Restaurant)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดและหลักการวิเคราะห์ระบบงาน หลักการวางแผนและการจัดระบบประสานงานการปฏิบัติงานของฝ่ายงานหลักและงานสนับสนุน การดำเนินงานภายในโรงแรมและภัตตาคาร หลักการวางแผนการปฏิบัติงานของแผนกบริการส่วนหน้า แผนกอาหารและเครื่องดื่ม และแผนกแม่บ้าน รวมทั้งแผนกต่างๆ ในภัตตาคาร การจัดระบบประสานการปฏิบัติงาน การกำหนดแผนปฏิบัติงาน การเตรียมการและการจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ การจัดซื้อและการควบคุมงาน ตลอดจนการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและการบริหารของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานภายในโรงแรมและภัตตาคารเกิดประสิทธิภาพและเป็นที่พอใจของผู้ใช้บริการ