home926-384 โรงแรมและภัตตาคาร(Hotel and Restaurant)
personperson_add
926-384 โรงแรมและภัตตาคาร(Hotel and Restaurant)

ผู้สอน
ณัฐมน ราชรักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
926-384 โรงแรมและภัตตาคาร(Hotel and Restaurant)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9085

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดและหลักการวิเคราะห์ระบบงาน หลักการวางแผนและการจัดระบบประสานงานการปฏิบัติงานของฝ่ายงานหลักและงานสนับสนุน การดำเนินงานภายในโรงแรมและภัตตาคาร หลักการวางแผนการปฏิบัติงานของแผนกบริการส่วนหน้า แผนกอาหารและเครื่องดื่ม และแผนกแม่บ้าน รวมทั้งแผนกต่างๆ ในภัตตาคาร การจัดระบบประสานการปฏิบัติงาน การกำหนดแผนปฏิบัติงาน การเตรียมการและการจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ การจัดซื้อและการควบคุมงาน ตลอดจนการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและการบริหารของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานภายในโรงแรมและภัตตาคารเกิดประสิทธิภาพและเป็นที่พอใจของผู้ใช้บริการClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)