โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างรระบบคอมพิวเตอร์