การจัดการเอกสารอ้างอิง

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้โปรแกรมในการจัดการเอกสารอ้างอิง เพื่อการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน งานวิจัย และงานค้นคว้าหาความรู้ การใช้โปรแกรมจัดการเอกสารอ้างอิง จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการเอกสารต่างๆที่รวบรวมไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ