ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ดวงดี โชติสุภาพ

โรงเรียนภูเขียว

รายวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ง21101 ภาคเรียนที่ 1/2554 โรงเรียนภูเขียว