ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ง21101 ภาคเรียนที่ 1/2554 โรงเรียนภูเขียว