วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ ห้อง 1/6 พณ

คำอธิบายชั้นเรียน

-------