183046 Construction Engineering and Management 2/56

คำอธิบายชั้นเรียน

183046 Construction Engineering and Management 2/56

Sec 1 วันพฤหัส เริ่มเรียนครั้งแรกวันพฤหัสที่ 14 พฤศจิกายน 2556 

Sec 2 วันอังคาร เริ่มเรียนครั้งแรกวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556

สามารถดูรายละเอียดวันเวลาเรียนและห้องเรียนได้โดยละเอียดเมื่อสมัครเข้าห้องเรียนและได้รับอนุมัติแล้ว