home183046 Construction Engineering and Management 2/56
personperson_add
183046 Construction Engineering and Management 2/56

ผู้สอน
รศ.ดร. กมลวัลย์ ลือประเสริฐ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
183046 Construction Engineering and Management 2/56

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9111

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

183046 Construction Engineering and Management 2/56

Sec 1 วันพฤหัส เริ่มเรียนครั้งแรกวันพฤหัสที่ 14 พฤศจิกายน 2556 

Sec 2 วันอังคาร เริ่มเรียนครั้งแรกวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556

สามารถดูรายละเอียดวันเวลาเรียนและห้องเรียนได้โดยละเอียดเมื่อสมัครเข้าห้องเรียนและได้รับอนุมัติแล้ว


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)