เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

HMT301-1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

HMT 301 เวชศาสตร์สารสนเทศ (Medical Information System)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์พวงรัตน์  จินพล และ อาจารย์ภัสสร จอมแพะ

ภาคการศึกษาที่ 2 / 2555  ชั้นปีที่เรียน ชั้นปีที่ 3

คำอธิบายรายวิชา

การจัดการเวชศาสตร์สารสนเทศ การนำคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสถานพยาบาล ในงานรักษาพยาบาล การสำรวจข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย การบันทึก แปลความหมาย การรักษา การสืบค้น การวิเคราะห์ ระบบต้นทุน ความคุ้มทุน และการประเมินผล การจัดทำมาตรฐานการเก็บรวบรวม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป