640-227 Reading in Nursing

คำอธิบายชั้นเรียน

การบูรณาการสมรรถนะด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การใช้ห้องสมุดและสื่อสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล การทบทวนวรรณคดีด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและการประเมินคุณค่า และการนำเสนอผลการศึกษาในหัวข้อที่เลือกสรรอย่างสร้างสรรค์