เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

640-227 Reading in Nursing

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การบูรณาการสมรรถนะด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การใช้ห้องสมุดและสื่อสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล การทบทวนวรรณคดีด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและการประเมินคุณค่า และการนำเสนอผลการศึกษาในหัวข้อที่เลือกสรรอย่างสร้างสรรค์