Introduction to Emergency Management

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิด วิธีการการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ