homeจริยศาสตร์ กลุ่ม 1
person
จริยศาสตร์ กลุ่ม 1

ผู้สอน
ดร. วิเชียร สิทธิประภาพร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
จริยศาสตร์ กลุ่ม 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9141

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักการ ความหมาย และความสำคัญของจริยศาสตร์ ปัญหาพื้นฐานทางจริยศาสตร์ในสังคมโลกปัจจุบัน การประยุกต์ใช้แนวทางจริยศาสตร์ในการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในฐานะสมาชิกที่ดีของวิชาชีพ และสังคม สามารถใช้จริยศาสตร์เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับสังคม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)