homeจริยศาสตร์ กลุ่ม 1
personperson_add
จริยศาสตร์ กลุ่ม 1

ผู้สอน
ดร. วิเชียร สิทธิประภาพร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
จริยศาสตร์ กลุ่ม 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9141

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการ ความหมาย และความสำคัญของจริยศาสตร์ ปัญหาพื้นฐานทางจริยศาสตร์ในสังคมโลกปัจจุบัน การประยุกต์ใช้แนวทางจริยศาสตร์ในการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในฐานะสมาชิกที่ดีของวิชาชีพ และสังคม สามารถใช้จริยศาสตร์เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับสังคม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)