จริยศาสตร์ กลุ่ม 2

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการ ความหมาย และความสำคัญของจริยศาสตร์ ปัญหาพื้นฐานทางจริยศาสตร์ในสังคมโลกปัจจุบัน การประยุกต์ใช้แนวทางจริยศาสตร์ในการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในฐานะสมาชิกที่ดีของวิชาชีพ และสังคม สามารถใช้จริยศาสตร์เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับสังคม