เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

จิตวิทยาในลีลาชีวิตยุคใหม่ กลุ่ม 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต แรงจูงใจในการเรียนรู้ การฝึกสมอง การเข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง การเสริมสร้างคุณค่าให้กับตนเอง การควบคุมอารมณ์ การปรับตัวสู่สังคมสมัยใหม่ การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีจิตสาธารณะ สามารถใช้ชีวิตในสังคมยุคใหม่ได้อย่างมีความสุข