ระบบเครือข่าย&ระบบปฏิบัติการ&คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
ผู้สอน

นาย ศุภชัย พวงบุบผา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ระบบเครือข่าย&ระบบปฏิบัติการ&คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9147

สถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส

คำอธิบายชั้นเรียน

2204-2003  เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  1 – 2 - 2
(Introduction to Computer Network)
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ประเภทของเครือข่าย ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่าย โปรโตคอล รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายการติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย ใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมยูทิลิตี้บนเครือข่าย

2204-2002  ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น  2 – 2 - 3
(Introduction to Operating System)
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง สื่อบันทึกข้อมูล ความหมายหน้าที่และความสำคัญของระบบปฏิบัติการ ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การเลือกใช้และติดตั้งระบบปฏิบัติการต่างๆ ทั้งระบบที่เป็นมาตรฐานปิด(Proprietary) และระบบที่เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard) บนเครื่องแม่ข่าย ลูกข่ายและอุปกรณ์พกพาการใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการเบื้องต้นและโปรแกรมยูทิลิตี้

2204-2005 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 2 – 2 - 3
(Computer and Maintenance)
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงาน การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตรวจและกำจัดไวรัส แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์ สำรองและป้องกันความเสียหายของข้อมูล การกู้คืนข้อมูล

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.