homeง 30243 การเขียนโปรแกรม 2 ปีการศึกษา 2/2556
personperson_add
ง 30243 การเขียนโปรแกรม 2 ปีการศึกษา 2/2556

ผู้สอน
person
นางสาว ปิยะรัตน์ กึงฮะกิจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ง 30243 การเขียนโปรแกรม 2 ปีการศึกษา 2/2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9161

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้เป็นรายวิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้  Microsoft Visual C# ในการทำงานเป็นการเขียนโปรแกรมร่วมกับวัตถุ เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจหลักการทำงานของการเขียนโปรแกรมอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  และรวมถึงการนำความรู้พื้นฐานไปใช้ในการสร้างโปรเจ็กต์ส่งตอนท้ายเทอมเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดความรู้ที่ได้ศึกษามา และนำเสนอออกมาในรูปของชิ้นงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)