homeง 30243 การเขียนโปรแกรม 2 ปีการศึกษา 2/2556
person
ง 30243 การเขียนโปรแกรม 2 ปีการศึกษา 2/2556

ผู้สอน
นางสาว ปิยะรัตน์ กึงฮะกิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง 30243 การเขียนโปรแกรม 2 ปีการศึกษา 2/2556

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9161

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชานี้เป็นรายวิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้  Microsoft Visual C# ในการทำงานเป็นการเขียนโปรแกรมร่วมกับวัตถุ เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจหลักการทำงานของการเขียนโปรแกรมอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  และรวมถึงการนำความรู้พื้นฐานไปใช้ในการสร้างโปรเจ็กต์ส่งตอนท้ายเทอมเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดความรู้ที่ได้ศึกษามา และนำเสนอออกมาในรูปของชิ้นงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)