เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง 30243 การเขียนโปรแกรม 2 ปีการศึกษา 2/2556

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชานี้เป็นรายวิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้  Microsoft Visual C# ในการทำงานเป็นการเขียนโปรแกรมร่วมกับวัตถุ เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจหลักการทำงานของการเขียนโปรแกรมอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  และรวมถึงการนำความรู้พื้นฐานไปใช้ในการสร้างโปรเจ็กต์ส่งตอนท้ายเทอมเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดความรู้ที่ได้ศึกษามา และนำเสนอออกมาในรูปของชิ้นงาน