เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

SWU 141(B22)2/56 ชื่อวิชา : INFORMATION LITERACY SKILLS

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสำคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล การใช้ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ และการจัดการความรู้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนฝึกทักษะการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีต่อบุคคลและสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 

 
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ ในยุคสังคมสารสนเทศ
2.เพื่อให้นิสิตมีทักษะขั้นพื้นฐานในการใช้งานและรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
3.เพื่อให้นิสิตรู้จักแหล่งข้อมูลและสารสนเทศ วิธีการค้นหา การประเมิน และนำสารสนเทศไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเห็นคุณค่าของสารสนเทศที่มีต่อตนเองและสังคม
4.เพื่อให้สามารถนำเสนอสารสนเทศด้วยวิธีการและรูปแบบที่ถูกต้องได้อย่างเหมาะสม
5.เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงจรรยาบรรณในการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
การประเมินผลการเรียน
1. การประเมินงานมอบหมาย 15%
2. การสอบกลางภาค 30%
3. การประเมินโครงงานครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ด้วยการสะท้อนคิด (Reflection process) และการนำเสนอโครงงาน 35%
4. การประเมินจิตพิสัยและแบบฝึกหัด การประเมินการมีส่วนร่วม 20%
 
เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด
A -> 80 - 100
B+ -> 75 - 79
B -> 70 - 74
C+ -> 65 - 69
C -> 60 - 64
D+ -> 55 - 59
D -> 50 - 54
E -> 0 - 49
 
เอกสารและสื่อที่ใช้ประกอบการสอน
เอกสารประกอบการบรรยาย
สื่อวิดิทัศน์รายการ ThaiPBS