เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความสำคัญของระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์การ  โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ  ฮาร์ดแวร์  ซอฟแวร์  และเทคโนโลยีในการสื่อสาร  ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล  สำนักงานอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในด้านการวางแผน  การควบคุม  การตัดสินใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการ