ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

คำอธิบายชั้นเรียน

ความสำคัญของระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์การ  โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ  ฮาร์ดแวร์  ซอฟแวร์  และเทคโนโลยีในการสื่อสาร  ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล  สำนักงานอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในด้านการวางแผน  การควบคุม  การตัดสินใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการ