homeระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
personperson_add
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ผู้สอน
นาย ไพโรจน์ บุตรชีวัน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9166

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความสำคัญของระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์การ  โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ  ฮาร์ดแวร์  ซอฟแวร์  และเทคโนโลยีในการสื่อสาร  ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล  สำนักงานอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในด้านการวางแผน  การควบคุม  การตัดสินใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)