เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาถึงลักษณะ แนวโน้ม บทบาทความสำคัญ ข้อได้เปรียบ เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบเศรษฐกิจ ศึกษา วิธีการดำเนินงาน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการ การจัดองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การผลิต การบริหารเงินทุน การบัญชีการเงิน ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำแผนธุรกิจได้