การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาถึงลักษณะ แนวโน้ม บทบาทความสำคัญ ข้อได้เปรียบ เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบเศรษฐกิจ ศึกษา วิธีการดำเนินงาน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการ การจัดองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การผลิต การบริหารเงินทุน การบัญชีการเงิน ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำแผนธุรกิจได้