เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชามโนทัศน์พื้นฐานทางการพยาบาล

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

๙๙๓-๑๒๑  มโนทัศน์พื้นฐานทางการพยาบาล
(Conceptual Bases of Nursing)    ๒(๒-๐-๔)
    วิวัฒนาการวิชาชีพการพยาบาล
แนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคน สิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพ และการพยาบาลทฤษฎีการพยาบาล ความสัมพันธ์ระหว่างการพยาบาลกับระบบบริการสาธารณสุข แนวคิด  การพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม  การพยาบาลด้วย
  หัวใจความเป็นมนุษย์ 
องค์กรวิชาชีพและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพ