PHYII-2-56

ผู้สอน
person
นางสาว สุนารี บดีพงศ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
PHYII-2-56

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9173

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุและไดอิเล็กทริก กระแสและความต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สนามแม่เหล็ก กฎของฟาราเดย์ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์แผนใหม่เบื้องต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)