ชีววิทยาและอายุรศาสตร์ของสัตว์ทดลอง ปีการศึกษา 2556

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชนิดและสายพันธุ์ของสัตว์ทดลองอาหารและการเลี้ยงดู โรงเรือน การควบคุมคุณภาพของสัตว์ทดลองเทคนิคที่ใช้กับสัตว์ทดลอง โรค การรักษาและการควบคุมโรคในสัตว์ทดลอง