เรียนพิเศษ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนสำหรับนักเรียนพิเศษ บ้านซอสามสาย