เทคโนโลยีการจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรมการเกษตร

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญในประเทศไทย เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ผลไม้ต่างๆ การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างเหมาะสมและการจัดการผลผลิตทางการเกษตรในระดับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ