เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีการจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรมการเกษตร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญในประเทศไทย เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ผลไม้ต่างๆ การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างเหมาะสมและการจัดการผลผลิตทางการเกษตรในระดับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ