วิชาการพัฒนานิสิต กลุ่ม 1 (0026 007)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการพัฒนานิสิตมุ่งให้ความรู้ถึงนโยบายการพัฒนานิสิต ลักษณะของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ บทบาทและความรับผิดชอบของนิสิตต่อสังคม การพัฒนานิสิตสู่การเป็นผู้นำ  การเตรียมความพร้อมในการทำงาน  การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะในการทำงานเป็นทีม ทักษะในการติดต่อสื่อสาร จริยธรรมในการทำงาน การจัดทำโครงการ การวางแผนในการทำงาน การนำเสนอและการประเมินผลโครงการ