เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาการพัฒนานิสิต กลุ่ม 1 (0026 007)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาการพัฒนานิสิตมุ่งให้ความรู้ถึงนโยบายการพัฒนานิสิต ลักษณะของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ บทบาทและความรับผิดชอบของนิสิตต่อสังคม การพัฒนานิสิตสู่การเป็นผู้นำ  การเตรียมความพร้อมในการทำงาน  การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะในการทำงานเป็นทีม ทักษะในการติดต่อสื่อสาร จริยธรรมในการทำงาน การจัดทำโครงการ การวางแผนในการทำงาน การนำเสนอและการประเมินผลโครงการ