homeวิชาการพัฒนานิสิต กลุ่ม 3 (0026 007)
person
วิชาการพัฒนานิสิต กลุ่ม 3 (0026 007)

ผู้สอน
นาย ศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาการพัฒนานิสิต กลุ่ม 3 (0026 007)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9180

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาการพัฒนานิสิตมุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนานิสิต ลักษณะของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ บทบาทและความรับผิดชอบของนิสิตต่อสังคม การพัฒนานิสิตสู่การเป็นผู้นำ  การเตรียมความพร้อมในการทำงาน  การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะในการทำงานเป็นทีม ทักษะในการติดต่อสื่อสาร จริยธรรมในการทำงาน การจัดทำโครงการ การวางแผนในการทำงาน การนำเสนอและการประเมินผลโครงการClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)