วิชาการพัฒนานิสิต กลุ่ม 3 (0026 007)
ผู้สอน

นาย ศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาการพัฒนานิสิต กลุ่ม 3 (0026 007)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9180

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการพัฒนานิสิตมุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนานิสิต ลักษณะของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ บทบาทและความรับผิดชอบของนิสิตต่อสังคม การพัฒนานิสิตสู่การเป็นผู้นำ  การเตรียมความพร้อมในการทำงาน  การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะในการทำงานเป็นทีม ทักษะในการติดต่อสื่อสาร จริยธรรมในการทำงาน การจัดทำโครงการ การวางแผนในการทำงาน การนำเสนอและการประเมินผลโครงการClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.