homeวิชาการพัฒนานิสิต กลุ่ม 7 (0026 007)
personperson_add
วิชาการพัฒนานิสิต กลุ่ม 7 (0026 007)

ผู้สอน
นาย ศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาการพัฒนานิสิต กลุ่ม 7 (0026 007)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9184

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการพัฒนานิสิตมุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนานิสิต ลักษณะของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ บทบาทและความรับผิดชอบของนิสิตต่อสังคม การพัฒนานิสิตสู่การเป็นผู้นำ  การเตรียมความพร้อมในการทำงาน  การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะในการทำงานเป็นทีม ทักษะในการติดต่อสื่อสาร จริยธรรมในการทำงาน การจัดทำโครงการ การวางแผนในการทำงาน การนำเสนอและการประเมินผลโครงการClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)