เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชานิติกรรมและสัญญา (1307 203)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชานิติกรรมและสัญญาศึกษาหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึงลักษณะ 6 ได้แก่ ลักษณะของนิติกรรม ระยะเวลาและอายุความ รวมทั้งหลักกฎหมายสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 2 โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคำพิพากษาศาลฎีกา และศึกษากฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

A study on legal principles of juristic act; natures, periods of time andprescription according Book I title IV to VI of  the Civil and Commercial Code and legal principles of contract; analytical, theories and judgments of  supreme judicature of Thailand; laws pertaining to unfair contract terms according to Book II title II of  the Civil and Commercial Code