Physics 2 ว2

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ 2 (ว 31217) 

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์รุ่งวิไล พูนศักดิ์ขจร

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนวิทย์ กลุ่ม 2 (ว2)