474-203 การเขียนแผนการตลาด sec 01/2556

ยุพาวดี สมบูรณกุล

ม.สงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ผูัเรียนนำความรู้การตลาดมาประยุกต์ใช้กับการเขียนแผนการตลาดเพื่อเสนอผู้บริหารโดยให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์ได้จริงในสถานการณ์ตลาดที่เกิดขึ้น ในการเรียนการสอนจึงมุ่งให้นศได้มีประสบการณ์จริงตั้งแต่การสืบค้นข้อมูลที่เกิดในสถานการณ์จริง ค้นหาปัญหาทางการตลาด และออกแบบกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมตลอดจนฝึกการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดจากกรณีศึกษา