home474-203 การเขียนแผนการตลาด sec 01/2556
personperson_add
474-203 การเขียนแผนการตลาด sec 01/2556

ผู้สอน
ผศ. ยุพาวดี สมบูรณกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
474-203 การเขียนแผนการตลาด sec 01/2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9191

สถานศึกษา
ม.สงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ผูัเรียนนำความรู้การตลาดมาประยุกต์ใช้กับการเขียนแผนการตลาดเพื่อเสนอผู้บริหารโดยให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์ได้จริงในสถานการณ์ตลาดที่เกิดขึ้น ในการเรียนการสอนจึงมุ่งให้นศได้มีประสบการณ์จริงตั้งแต่การสืบค้นข้อมูลที่เกิดในสถานการณ์จริง ค้นหาปัญหาทางการตลาด และออกแบบกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมตลอดจนฝึกการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดจากกรณีศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)