เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

474-203 การเขียนแผนการตลาด sec 01/2556

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผศ. ยุพาวดี สมบูรณกุล

ม.สงขลานครินทร์

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ให้ผูัเรียนนำความรู้การตลาดมาประยุกต์ใช้กับการเขียนแผนการตลาดเพื่อเสนอผู้บริหารโดยให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์ได้จริงในสถานการณ์ตลาดที่เกิดขึ้น ในการเรียนการสอนจึงมุ่งให้นศได้มีประสบการณ์จริงตั้งแต่การสืบค้นข้อมูลที่เกิดในสถานการณ์จริง ค้นหาปัญหาทางการตลาด และออกแบบกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมตลอดจนฝึกการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดจากกรณีศึกษา