homeชีวกลศาสตร์ 2
personperson_add
ชีวกลศาสตร์ 2

ผู้สอน
Assist.Prof. Onwaree Ingkatecha
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชีวกลศาสตร์ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9192

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเคลื่อนไหวของทักษะกีฬาประเภทต่างๆ และสามารถนำหลักการทางชีวกลศาสตร์มาวิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาการเคลื่อนไหวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)