เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชีวกลศาสตร์ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเคลื่อนไหวของทักษะกีฬาประเภทต่างๆ และสามารถนำหลักการทางชีวกลศาสตร์มาวิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาการเคลื่อนไหวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น