ชีวกลศาสตร์ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเคลื่อนไหวของทักษะกีฬาประเภทต่างๆ และสามารถนำหลักการทางชีวกลศาสตร์มาวิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาการเคลื่อนไหวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น