ชีวกลศาสตร์ 2
ผู้สอน

Assist.Prof. Onwaree Ingkatecha

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชีวกลศาสตร์ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9192

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเคลื่อนไหวของทักษะกีฬาประเภทต่างๆ และสามารถนำหลักการทางชีวกลศาสตร์มาวิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาการเคลื่อนไหวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.