345-102 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม (section 02) 2/2556

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการเขียนโปรแกรม