เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา 2556

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

นิสิตชั้นปีที่ ๔ คณะครุศาสตร์ ศึกษา

ความหมาย  ความเป็นมา  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฝึกการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  การศึกษานอกสถานที่  กรณีตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่