เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา 2556

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นิสิตชั้นปีที่ ๔ คณะครุศาสตร์ ศึกษา

ความหมาย  ความเป็นมา  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฝึกการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  การศึกษานอกสถานที่  กรณีตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่