เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สุขภาวะกายและจิต (Healthy body and mild 993-101 2/2556)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

(Thai)  สุขภาวะองค์รวม การดูแลสุขภาพกายและจิต การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างเสริมวุฒิภาวะทางอารมณ์และสุนทรียารมณ์

   (English)  Holistic health; physical and mental health care; development of personality, emotional quotient and aesthetics