460-280 Logistics & Supply chain SEC 01 (2/2556)


ผู้สอน
นางสาว อาจารย์ชุลีกร ชนะสิทธิ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
460-280 Logistics & Supply chain SEC 01 (2/2556)

รหัสวิชา
9197

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

รายวิชา      :    460-280 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply 

ChainManagement)

จำนวนหน่วยกิต    :   3 หน่วยกิต

อาจารย์ผู้สอน    :  อาจารย์ชุลีกร  ชนะสิทธิ์  / chuleekorn.ch@psu.ac.th

วัน  เวลาเรียน   :   จันและพุธ เวลา 14.30 – 16.50 น.  ห้องเรียน ข 203ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books