เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

460-280 Logistics & Supply chain SEC 01 (2/2556)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชา      :    460-280 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply 

ChainManagement)

จำนวนหน่วยกิต    :   3 หน่วยกิต

อาจารย์ผู้สอน    :  อาจารย์ชุลีกร  ชนะสิทธิ์  / [email protected]

วัน  เวลาเรียน   :   จันและพุธ เวลา 14.30 – 16.50 น.  ห้องเรียน ข 203