460-485 CRM for Logistics (2/2556)


ผู้สอน
นางสาว อาจารย์ชุลีกร ชนะสิทธิ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
460-485 CRM for Logistics (2/2556)

รหัสวิชา
9198

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

รายวิชา               :    460–485 การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าสำหรับโลจิสติกส์ 

จำนวนหน่วยกิต  :   3 หน่วยกิต

อาจารย์ผู้สอน     :  อาจารย์ชุลีกร  ชนะสิทธิ์  

วัน  เวลาเรียน      :   จันทร์และพุธ   เวลา 13.00-14.20 น.  ห้องเรียน  ข 211ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books