เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

460-485 CRM for Logistics (2/2556)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชา               :    460–485 การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าสำหรับโลจิสติกส์ 

จำนวนหน่วยกิต  :   3 หน่วยกิต

อาจารย์ผู้สอน     :  อาจารย์ชุลีกร  ชนะสิทธิ์  

วัน  เวลาเรียน      :   จันทร์และพุธ   เวลา 13.00-14.20 น.  ห้องเรียน  ข 211