460-485 CRM for Logistics (2/2556)

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา               :    460–485 การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าสำหรับโลจิสติกส์ 

จำนวนหน่วยกิต  :   3 หน่วยกิต

อาจารย์ผู้สอน     :  อาจารย์ชุลีกร  ชนะสิทธิ์  

วัน  เวลาเรียน      :   จันทร์และพุธ   เวลา 13.00-14.20 น.  ห้องเรียน  ข 211