home460-485 CRM for Logistics (2/2556)
personperson_add
460-485 CRM for Logistics (2/2556)

ผู้สอน
person
นางสาว อาจารย์ชุลีกร ชนะสิทธิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
460-485 CRM for Logistics (2/2556)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9198

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา               :    460–485 การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าสำหรับโลจิสติกส์ 

จำนวนหน่วยกิต  :   3 หน่วยกิต

อาจารย์ผู้สอน     :  อาจารย์ชุลีกร  ชนะสิทธิ์  

วัน  เวลาเรียน      :   จันทร์และพุธ   เวลา 13.00-14.20 น.  ห้องเรียน  ข 211ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)