home460-485 CRM for Logistics (2/2556)
person
460-485 CRM for Logistics (2/2556)

ผู้สอน
นางสาว อาจารย์ชุลีกร ชนะสิทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
460-485 CRM for Logistics (2/2556)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9198

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา               :    460–485 การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าสำหรับโลจิสติกส์ 

จำนวนหน่วยกิต  :   3 หน่วยกิต

อาจารย์ผู้สอน     :  อาจารย์ชุลีกร  ชนะสิทธิ์  

วัน  เวลาเรียน      :   จันทร์และพุธ   เวลา 13.00-14.20 น.  ห้องเรียน  ข 211ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)